راه اندازی روتر : Logging

 
برای پیکربندی روترهای سیسکو ، می بایست در ابتدا به بخش رابط کاربر  آنان دستیابی داشت . بدین منظور ، می توان از یک ترمینال و یا دستیابی از راه دور استفاده نمود . پس از دستیابی به روتر ، در اولین اقدام می بایست عملیات logging را انجام تا زمینه استفاده از سایر دستورات به منظور مشاهده آخرین وضعیت پیکربندی و یا تغییر پیکربندی روتر فراهم گردد .
به منظور ارائه یک لایه امنیتی مناسب ،  امکان بالفعل کردن پتانسیل های ارائه شده ( دستورات )  روتر در دو mode متفاوت فراهم شده است
:

   


 • User EXEC mode  : در این mode ، عموما" دستوراتی را می توان اجراء نمود که ماحصل اجرای آنان ، نمایش وضعیت پیکربندی روتر است و نمی توان با استفاده از مجموعه امکانات ارائه شده در این mode ،  پیکربندی روتر را تغییر داد . • Privileged EXEC mode  :  با استفاده از امکانات موجود در این mode ، می توان پیکربندی روتر را انجام و تغییرات لازم را اعمال نمود .


پس از login  به روتر ، پرامپت user Exec mode نشان داده می شود . دستورات موجود در این mode ، زیرمجموعه ای از دستورات Privileged EXEC mode  می باشند . برای دستیابی به مجموعه کامل دستورات می بایست به Privileged EXEC mode  وارد شد . با تایپ دستور enable و یا شکل مخفف شده آن یعنی enu ، آماده ورود به این mode خواهیم شد . در صورتی که برای روتر رمز عبوری تعریف شده باشد ، پس از نمایش password  می بایست رمز عبور را وارد نمود .
پس از تکمیل فرآیند loggin ، شکل پرامپت ( prompt) تغییر و به صورت "#" نشان داده می شود که نشاندهنده ورود  به Privileged EXEC mode می باشد. global configuration mode ، یکی از حالاتی است که صرفا" از طریق Privileged EXEC mode قابل دستیابی است . امکان دستیابی به حالات زیر  از طریق global configuration mode وجود دارد
:   

 • Interface
 • Subinterface
 • Line
 • Router
 • Route-map


برای برگشت به EXEC mode از طریق Privileged EXEC mode ، از دستور disable و یا Exit استفاده می گردد . برای برگشت به Privileged EXEC mode  از طریق global configuration mode ،‌ از دستور Exit و یا کلیدهای Ctrl-Z استفاده می گردد . از ترکیب کلیدهای Ctrl-Z  می توان برای برگشت مستقیم به Privileged EXEC mode از هریک از حالات زیرمجموعه global configuration mode  استفاده نمود .برای تعریف رمز عبور جهت ورود به Privileged EXEC mode ،‌ می توان از دستورات enable password  و  enable secret استفاده نمود .در صورت استفاده از دستورات فوق ، اولویت با دستور enable secret می‌ باشد .


آشنائی با امکانات بخش رابط کاربر

 
با تایپ علامت "?" در user EXEC mode  و یا privileged EXEC mode ، لیست دستورات قابل استفاده در هر mode نمایش داده م‍ی شود . دستورات صفحه به صفحه نمایش داده شده و با فشردن کلید  enter  می توان صفحات بعدی را مشاهده نمود .
<>
<>
<>
<>
<>
<>

دستورات user EXEC mode


Router>?

 Exec commands:
access-enable Create a temporary Access-List entry
access-profile Apply user-profile to interface
clear Reset functions
connect Open a terminal connection
disable Turn off privileged commands
disconnect Disconnect an existing network connection
enable Turn on privileged commands
exit Exit from the EXEC
help Description of the interactive help system
lock Lock the terminal
login Log in as a particular user
logout Exit from the EXEC
mrinfo Request neighbor and version information from a multicast router
mstat Show statistics after multiple multicast traceroutes
mtrace Trace reverse multicast path from destination to source
name-connection Name an existing network connection
pad Open a X.29 PAD connection
ping Send echo messages
ppp Start IETF Point-to-Point Protocol (PPP)
resume Resume an active network connection
rlogin Open an rlogin connection
show Show running system information
slip Start Serial-line IP (SLIP)
systat Display information about terminal lines
telnet Open a telnet connection
terminal Set terminal line parameters
--More--


 
<>
<>
<>
<>
<>
<>

دستورات privileged EXEC mode


#Router?

Exec commands:
access-enable Create a temporary Access-List entry
access-profile Apply user-profile to interface
access-template Create a temporary Access-List entry
bfe For manual emergency modes setting
clear Reset functions
clock Manage the system clock
configure Enter configuration mode
connect Open a terminal connection
copy Copy configuration or image data
debug Debugging functions (see also 'undebug')
disable Turn off privileged commands
disconnect Disconnect an existing network connection
enable Turn on privileged commands
erase Erase flash or configuration memory
exit Exit from the EXEC
help Description of the interactive help system
lock Lock the terminal
login Log in as a particular user
logout Exit from the EXEC
mrinfo Request neighbor and version information from a multicast router
mstat Show statistics after multiple multicast traceroutes
mtrace Trace reverse multicast path from destination to source
name-connection Name an existing network connection
no Disable debugging functions
pad Open a X.29 PAD connection
ping Send echo messages
ppp Start IETF Point-to-Point Protocol (PPP)
--More--


برای آشنائی با  نحوه استفاده از بخش رابط کاربر روتر ، یک نمونه مثال ( تنظیم ساعت روتر ) را با هم دنبال می نمائیم :   


 • مرحله اول : تایپ علامت "?" به منظور آگاهی از دستورات  موجود ‌( استفاده از دستور clock )


 • مرحله دوم :‌ بررسی گرامر دستور و این که زمان را می بایست با چه فرمتی وارد نمود .


 • مرحله سوم : پس از تایپ ساعت ، دقیقه و ثانیه ، به شما اعلام می گردد که به اطلاعات بیشتری نیاز می باشد ( روز ، ماه ، سال ).


 • مرحله چهارم : با فشردن کلیدهای ctrl-P  و  یا (کلید up arrow ) دستور تایپ شده قبلی تکرار و با اضافه نمودن علامت سوال به انتهای آن ، وضعیت آرگومان های اضافی آن مشخص می گردد.


 • مرحله پنجم :‌با مشاهده علامت "^" و پاسخ سیستم ، شاهد بروز یک خطاء خواهیم بود . محل علامت "^" ،  مکان احتمالی بروز خطاء را نشان می دهد . برای تایپ صحیح دستور ، مجددا" دستور را تا محلی که علامت "^" مشخص نموده تایپ کرده و سپس از علامت "?" برای آگاهی از گرامر مربوطه استفاده می نمائیم .


 • مرحله ششم : پس از درج ساعت ،‌ دقیقه  و ثانیه بر اساس فرمت درخواستی ، در ادامه سال را نیز با توجه به فرمت مورد نظر وارد می نمائیم .
<>
<>
<>
<>
<>

تنظیم زمان روتر

Router Con0 is now available

Press RETURN to get started.

Router>enable
Router#cl?
clear clock

Router#clock ?
set Set the time and date

Router#clock set ?
hh:mm:ss Current Time

Router#clock set 13:22:00 ?
<1-31> Day of the month
MONTH Month of the year

Router#clock set 13:22:00 17 october ?
<1999-2035> Year

Router#clock set 13:22:00 17 october 2005
Router#


دستورات اضافی ویرایش
بخش رابط کاربر شامل یک mode اضافی ویرایش است که با تعریف مجموعه ای از کلیدها ، امکان ویرایش یک دستور را در اختیار کاربر قرار می دهد . mode  فوق ، به صورت پیش فرض فعال می گردد و در صورت تمایل می توان آن را با استفاده از دستور terminal no editing  در privileged EXEC mode  غیرفعال نمود .
در این mode ، از  Scrolling  افقی در مواردی که طول یک دستور از یک خط تجاوز می نماید ، استفاده می گردد . در چنین مواردی و زمانی که  cursor به منتهی الیه سمت راست می رسد ، خط دستور به اندازه ده حرف به سمت چپ شیفت پیدا نموده و اولین ده حرف تایپ شده نمایش داده نخواهند شد . وجود علامت "$" در ابتدای یک دستور نشاندهنده این موضوع است که  خط به سمت چپ scroll نموده است .


استفاده از سوابق دستورات تایپ شده
بخش رابط کاربر روتر به منظور استفاده مجدد از دستورات تایپ شده ، آنان را در یک بافر و با ظرفیت محدود نگهداری می نماید ( سوابق و یا تاریخچه دستورات ) . با استفاده از امکانات موجود می توان عملیات زیر را در ارتباط با سوابق دستورات انجام داد :   

 • تنظیم و مشخص نمودن اندازه بافر سوابق
 • فراخوانی مجدد دستورات
 • غیرفعال نمودن ویژگی "سوابق دستورات "


سوابق دستورات به صورت پیش فرض فعال می گردد و قادر به ذخیره حداکثر ده خط دستور در بافر مربوطه می باشد . برای تغییر تعداد دستوراتی که می توان آنان را در لیست سوابق نگهداری نمود ، از دستور   terminal history size و یا   history size  استفاده می گردد . حداکثر 256 دستور را می توان در لیست سوابق نگهداری نمود .
برای‌ دستیابی به دستورات تایپ شده ، از کلیدهای Ctrl-P و یا کلید Up arrow  ( حرکت به سمت ابتدای لیست ) و  کلیدهای Ctrl-N و یا down arrow ( حرکت به سمت پائین لیست ) استفاده می گردد . 


 

راه اندازی روتر :

 ایجاد یک  HyperTerminal Session


 

تمامی روترهای سیسکو دارای یک پورت کنسول سریال غیرهمزمان TIA/EIA-232  می باشند . برای اتصال یک ترمینال به پورت کنسول روتر ، از کابل ها و آداپتورهای خاصی استفاده می گردد : ترمینال ، یک ترمینال اسکی و یا کامپیوتری است که بر روی آن نرم افزارهای شبیه ساز ترمینال  نظیر HyperTerminal  اجراء‌ شده باشد . برای اتصال کامپوتر به پورت کنسول روتر  از RJ-45 to RJ-45 rollover cable به همراه آداپتور RJ-45 to DB-9 استفاده می گردد .
 


 

نرم افزارهای شبیه ساز ترمینال
هر سیستم عامل از یک و یا چندین نوع  برنامه شبیه ساز ترمینال استفاده می نماید .  HyperTerminal  ، یک برنامه ساده شبیه ساز ترمینال است که از آن در نسخه های مختلف ویندوز اسفاده  می گردد . در واقع ، کامپیوتر به همراه HyperTerminal ، نظیر یک ترمینال رفتار می نماید ( با استفاده از صفحه کلید فرامین تایپ و پس از ارسال به روتر ، نتایج از طریق نمایشگر کامپیوتر ، نمایش داده می شود ) .
استفاده از یک کابل  rollover  و برنامه ای نظیر HyperTerminal  ، متداولترین روش اتصال به پورت کنسول روتر  به منظور بررسی و تغییر پارامترهای پیکربندی روتر می باشد
.


 

تجهیزات مورد نیاز
برای اتصال کامپیوتر به روتر به تجهیزات و امکانات زیر نیاز می باشد
:


 


 • یک دستگاه کامپیوتر که دارای‌ یک اینترفیس سریال است و برنامه HyperTerminal  بر روی نصب شده باشد .
 • یک روتر
 • کابل کنسول و یا rollover برای اتصال کامپیوتر به روتر
   


 

ایجاد یک HyperTerminal Session
برای ایجاد یک HyperTerminal Session  و اتصال کامپیوتر به روتر مراحل زیر را دنبال می نمائیم :


 

مرحله اول - پیکربندی اولیه روتر : در اولین اقدام می بایست کابل rollover را به پورت کنسول روتر و سر دیگر آن را با استفاده از یک  آداپتور DB-9 و یا DB-25 به پورت سریال ( COM ) کامپیوتر متصل نمود .


 


اتصال روتر به کامپیوتر (منبع : سایت سیسکو  )


 

مرحله دوم  -  اجرای برنامه HyperTerminal : در این مرحله پس از روشن کردن کامپیوتر و روتر ، برنامه HyperTerminal   موجود در مسیر زیر را اجراء می نمائیم .


 


<>
<>
<>

 Start > Programs > Accessories > Communications > Hyper Terminal


 

مرحله سوم - انتخاب یک نام برای HyperTerminal Session : در این مرحله برای  ارتباط مورد نظر ،  یک نام  را مشخص می نمائیم .


 


 

مرحله چهارم -انتخاب اینترفیس ارتباطی کامپیوتر : در این مرحله نوع اینترفیس ارتباطی کامپیوتر با روتر را مشخص می نمائیم ( پورت سریال : COM1 )


 


 

مرحله پنجم - مشخص نمودن خصایص اینترفیس ارتباطی : در این مرحله خصایص پورت سریال انتخاب شده در مرحله قبل ( COM1 ) را مشخص می نمائیم . 


راه اندازی روتر : ایجاد یک  HyperTerminal Session

 تمامی روترهای سیسکو دارای یک پورت کنسول سریال غیرهمزمان TIA/EIA-232  می باشند . برای اتصال یک ترمینال به پورت کنسول روتر ، از کابل ها و آداپتورهای خاصی استفاده می گردد : ترمینال ، یک ترمینال اسکی و یا کامپیوتری است که بر روی آن نرم افزارهای شبیه ساز ترمینال  نظیر HyperTerminal  اجراء‌ شده باشد . برای اتصال کامپوتر به پورت کنسول روتر  از RJ-45 to RJ-45 rollover cable به همراه آداپتور RJ-45 to DB-9 استفاده می گردد .
 

نرم افزارهای شبیه ساز ترمینال
هر سیستم عامل از یک و یا چندین نوع  برنامه شبیه ساز ترمینال استفاده می نماید .  HyperTerminal  ، یک برنامه ساده شبیه ساز ترمینال است که از آن در نسخه های مختلف ویندوز اسفاده  می گردد . در واقع ، کامپیوتر به همراه HyperTerminal ، نظیر یک ترمینال رفتار می نماید ( با استفاده از صفحه کلید فرامین تایپ و پس از ارسال به روتر ، نتایج از طریق نمایشگر کامپیوتر ، نمایش داده می شود ) .
استفاده از یک کابل  rollover  و برنامه ای نظیر HyperTerminal  ، متداولترین روش اتصال به پورت کنسول روتر  به منظور بررسی و تغییر پارامترهای پیکربندی روتر می باشد
.


 تجهیزات مورد نیاز
برای اتصال کامپیوتر به روتر به تجهیزات و امکانات زیر نیاز می باشد :

 یک دستگاه کامپیوتر که دارای‌ یک اینترفیس سریال است و برنامه HyperTerminal  بر روی نصب شده باشد .

 • یک روتر
 • کابل کنسول و یا rollover برای اتصال کامپیوتر به روتر
   


 ایجاد یک HyperTerminal Session
برای ایجاد یک HyperTerminal Session  و اتصال کامپیوتر به روتر مراحل زیر را دنبال می نمائیم :

 

مرحله اول - پیکربندی اولیه روتر : در اولین اقدام می بایست کابل rollover را به پورت کنسول روتر و سر دیگر آن را با استفاده از یک  آداپتور DB-9 و یا DB-25 به پورت سریال ( COM ) کامپیوتر متصل نمود .

 


اتصال روتر به کامپیوتر (منبع : سایت سیسکو  )


 مرحله دوم  -  اجرای برنامه HyperTerminal : در این مرحله پس از روشن کردن کامپیوتر و روتر ، برنامه HyperTerminal   موجود در مسیر زیر را اجراء می نمائیم .


 


<>
<>
<>

 Start > Programs > Accessories > Communications > Hyper Terminal

 

مرحله سوم - انتخاب یک نام برای HyperTerminal Session : در این مرحله برای  ارتباط مورد نظر ،  یک نام  را مشخص می نمائیم .

 


مرحله چهارم -انتخاب اینترفیس ارتباطی کامپیوتر : در این مرحله نوع اینترفیس ارتباطی کامپیوتر با روتر را مشخص می نمائیم ( پورت سریال : COM1 ) . 


 


 مرحله پنجم - مشخص نمودن خصایص اینترفیس ارتباطی : در این مرحله خصایص پورت سریال انتخاب شده در مرحله قبل ( COM1 ) را مشخص می نمائیم . 

 


**  نحوه استفاده ازدستورات روتر **

ده فرمان مهم و ابتدایی مسیریاب های سیسکو

فرمان یکم: علا‌مت سؤال (؟)   
ممکن است چگونگی استفاده از این دستور برای شما بسیار واضح باشد. با این‌حال روش سیسکو برای استفاده از علامت سؤال به‌عنوان کلید کمک یا ‌‌help با سایر سیستم عامل‌ها کاملاً متفاوت است. بنابراین، در سیستم عامل سیسکوکه شامل یک خط فرمان با هزاران دستور و پارامتر متنوع است، استفاده از این دستوردر صرفه‌جویی وقتتان بسیار مفید است.‌

می‌توانید از دستور ؟ به طرق مختلف بهره ببرید. مثلاً وقتی نمی‌دانید از بین این‌همه دستور، چه دستوری به دردتان می‌خورد، دستور ؟‌ را تایپ می‌کنید و فهرستی از تمامی دستورهای موجود برایتان نوشته می‌شود. یا زمانی‌که نمی‌دانید دستور ؟‌ را با چه پارامتری استفاده کنید. مثلاً وقتی برای یک مسیریاب دستور?‌show ip را بدون هیچ پارامتری تایپ می‌کنید، تنها کاری که مسیریاب انجام می‌دهد اینست که خط فرمان به خط بعدی منتقل می‌گردد. همچنین می‌توانید دستور ؟‌ را برای دیدن دستورهایی که با یک حرف خاص آغاز می‌شوند، استفاده کنید. مثلا‌ ‌?show c فهرستی از دستورها که با حرف c آغاز می‌شوند را نمایش می‌دهد.


فرمان دوم: Show running-configuration
این دستور که به‌صورت sh run هم نوشته می‌شود، پیکربندی مسیریاب، سوییچ و دیواره آتشِ سخت‌افزاری شبکه‌ در حال کار را نمایش می‌دهد. این دستور به‌صورت یک فایل ‌‌config در حافظه‌ مسیریاب موجود است. شما با تغییراتی که در روتر ایجاد می‌کنید، باعث تغییر در این فایل خواهید شد. فراموش نکنید تا زمانی‌که به‌وسیله دستور copy running-configuration startup-configuration فایل را ذخیره نکرده‌اید، تغییراتِ انجام شده ثبت نخواهد شد.‌

فرمان‌سوم: Copy running-configuration startup-configuration
این دستور که به صورت ‌‌copy run start هم نوشته می‌شود، پیکربندی در حال تغییر را در حافظه RAM ذخیره می‌نماید. این تغییر برای حافظه‌ مانای سیستم ‌(NVRAM) به‌عنوان پیکربندی اجرایی شناخته می‌شود. در صورت قطع شدن برق، حافظه NVRAM، از پیکربندی سیستم محافظت می‌نماید.
 
به‌عبارت دیگر، اگر در پیکربندی مسیریاب، تغییراتی ایجاد نمایید و این تغییرات را ذخیره نکنید، با راه‌اندازی مجدد سیستم، تغییرات انجام شده از بین خواهند رفت. از دیگر کاربردهای این دستور وقتی است که یک کپی از پیکربندی مسیریاب را به یک سرور ‌TFTP بفرستید تا زمانی‌که برای مسیریاب مشکلی پیش آمد، نسخه‌ای از آن در جای دیگر موجود باشد.


فرمان چهارم: Show interface
این دستور وضعیت اینترفیس‌های مسیریاب را نمایش می‌دهد. خروجی‌های این دستور شامل این موارد است:interface status :،protocol status on the interface ،utilization ،error ،MTU و چند چیز دیگر. این دستور در عیب‌یابی یک مسیریاب یا یک سوییچ کاربرد زیادی است. از این دستور برای تخصیص یک اینترفیس معین نیز استفاده می‌شود؛ مانند دستور sh int fa0/0.
 
فرمان پنجم: Show ip interface

دستورهای ‌‌Show ip interface و Showip interface brief از دستور Show interface عمومی‌تر هستند. دستور‌‌show ip interface brief اطلاعات جامعی درباره پیکربندی و وضعیت پروتکل‌IP و سرویس‌های آن روی تمامی اینترفیس‌ها نمایش می‌دهد. دستور show ip interface brief نیز اطلاعات خلاصه‌ای درمورد اینترفیس‌های مسیریاب، از جمله آدرس ‌‌IP آن‌ها، وضعیت لایه‌ دو و لایه‌ سه را تهیه می‌کند.

فرمان ششم: ‌Config terminal،enable،interface ،and router   
مسیریاب‌های سیسکو قادرند حالت‌های مختلفی به خود بگیرند. به‌طوری‌که در هر یک از این حالت‌ها، تنها بخش‌های خاصی از مسیریاب قابل نمایش یا تغییر باشد. برای پیکربندی درست یک مسیریاب، لازم است در زمینه تغییر یک مسیریاب از یک حالت به حالت دیگر، مهارت کافی داشته باشیم. ‌

به‌طور مثال شما در ابتدا در حالت کاربر وارد سیستم می‌شوید، که در خط فرمان آن، علامت  < نوشته شده‌است. در اینجا، با نوشتن دستور ‌‌enable به حالت privileged وارد می‌شوید که در خط فرمان آن، علامت ‌# نوشته شده است. در این حالت تنها می‌توانید کلیه اطلاعات سیستم را نمایش دهید. اما قادر به تغییر آن‌ها نخواهید بود. ولی با نوشتن دستور ‌‌config terminal یا config t، به حالت پیکربندی عمومی (global configuration) وارد می‌شوید که خط فرمان به‌صورت‌‌ # (router (config دیده می‌شود.
 
در این حالت، می‌توانید پارامترهای عمومی را تغییر دهید. برای اینکه بتوانید پارامتر یک اینترفیس (مانند آدرس IP) را تغییر دهید، با نوشتن دستور interface به حالت پیکربندیِ اینترفیس وارد شوید. در خط فرمان این دستور نوشته شده است.# (‌‌router (config-if همچنین برای رفتن از حالت پیکربندی عمومی به پیکربندی اینترفیس،
 از فرمان‌‌ {‌router {protocol استفاده کنید. برای خارج شدن از یکی از مدها نیز از دستور‌ exit استفاده نمایید.

فرمان هفتم: No shutdown
این فرمان، که با نام اختصاری ‌‌no shut شناخته می‌شود، باعث فعال شدن یک اینترفیس می‌شود. از این فرمان تنها در حالت پیکربندی اینترفیس استفاده می‌شود و برای اینترفیس‌های جدید و عیب‌یابی نیز مفید است. در ضمن، وقتی با یک اینترفیس دچار مشکل شدید، برای غیرفعال‌کردن آن، از دستور shutdown یا shut به‌جای دستور ‌‌no shut استفاده نمائید.

فرمان هشتم: ‌Show ip route
از این دستور برای نمایش جدول مسیریابی یک مسیریاب استفاده می‌گردد، که شامل تمامی شبکه‌های قابل مسیریابی، روش ارجاع و چگونگی دسترسی به آن مسیرها می‌شود. این دستور که به‌صورت sh ip ro ‌نیز نوشته می‌شود، می‌تواند پارامتر هم داشته باشد. مثل ‌‌sh ip ro ospf که مخصوص مسیریاب‌های نوع‌ OSPF است. برای پاک کردن جدول مسیرها، از دستور* ‌‌‌clear ip route و برای پاک کردن یک مسیر خاص در یک شبکه خاص از دستور‌‌ 1.1.1.1‌clear ip route استفاده می‌شود.


فرمان نهم: ‌Show Version 
این دستور که به صورت sh ver نیز نوشته می‌شود، اطلاعات مربوط به ثبت پیکربندی مسیریاب را در خود دارد. این اطلاعات شامل مواردی مانند آخرین دفعه‌ای که مسیریاب بوت شده است، نگارش ‌IOS، نام فایل ‌IOS، مدل مسیریاب، مقدار حافظه RAM و حافظه Flash است.

فرمان دهم: Debug
این فرمان گزینه‌های متنوعی را بعد از خود دارد و به خودیِ خود کاری انجام نمی‌دهد. این دستور جزئیات رفع خطاهای در حال اجرا در یک برنامه خاص یا یک پروتکل خاص یا یک سرویس خاص را نمایش می‌دهد. مثلاً دستور‌‌debug ip route زمان ورود یک مسیریاب به شبکه یا خروج مسیریاب از شبکه را اعلام می‌کن

 

 

 

آموزش نحوه پیکربندی Router های Cisco و دستورات
 
 
 
 
با توجه به نیازهای دوستان تصمیم به ایجاد این تاپیک گرفتم که میتونه هر چند مختصر شما را در امتحانات CCNA یاری کند با آرزوی موفقیت برای شما دوستان گرامی .

قسمت نخست آشنایی با انواع اتصالات LAN در روترهای سیسکو

1- پورت Ethernet که درگاه آن از نوع RJ-45 بوده و با استفاده از کابل RJ-46 میتوان به Hub و یا Switch متصل شد.

2- درگاه T1/E1 WAN که درگاه آن از نوع RJ-48C/CA81A بوده و با استفاده از کابل rollover میتوان با شبکه های E1 و یا T1 ارتباط برقرار کرد.

3- درگاه Consol که درگاه آن 8 پینی است و که با استفاده از کابل rollover میتوان با پورت سریال کامپیوتر ارتباط برقرار کرد.

4- درگاه AUX که درگاه آن 8 پینی است و میتوان با استفاده از کابل rollover با مودم ارتباط برقرار کرد.

5- درگاه BRI S/T نوع درگاه آن RJ-48C/CA81A است و با استفاده از کابل RJ-45 میتوان با دستگاه های NT1 و با PINX ارتباط برقرار کرد.

6- درگاه BRI U WAN که درگاه آن از نوع RJ-49C/CA11A است و با استفاده از کابل RJ-45 میتوان به شبکه ISDN ارتباط برقرار کرد.

7- درگاه سریال که با استفاده از کابلهای DTE/DCE به مودم های سریال متصل می شود .

نحوه اتصال به Router برای پیکربندی آن :

ابتدا کابل rollover کنسول را به درگاه console روتر متصل کردن و طرف دیگر آن را به پورت سریال کامپیوتر سپس نرم افزار Hyper Terminal را اجرا کرده و تنظیمات مربوط به port Setting را به صورت زیر انجام دهید :Bit per Second : 9600
Data bits : 8
Parity : none
Stop bits : 1
Flow control : none


پس از انجام تنظیمات فوق و تایید آن شما به روتر متصل شده اید و میتوانید پیکر بندی را شروع کنید.

آشنایی با خط فرمان

در IOS های سیسکو میانبر هایی برای وارد کردن دستورات در نظر گرفته شده است که
در کار کردن و پیکر بندی بسیار مورد استفاده قرار می گیرند . اما زمانی که شما امتحانات Cisco را میدهید بایستی فرامین را به طور کامل بنویسید .

به عنوان مثال برای نوشتن دستور Enable کاقی است En را تایپ کنید و کلید Tab را فشار دهید . پس از زدن دکمه Tab فرمان En کامل می شود و به صورت Enable در می آید. در بعضی از ورژن های IOS حتی دیگر نیاز به زدن کلید Tab
نمی باشد و پس از آن با زدن کلید enter دستور مربوطه اجرا می شود. البته در صورتی که دستوری مشابه وجود نداشته باشد.

Router>en = Router>enab = Router>enable

Router>conf t = Router>config t = Router>configure terminal

Router> en [tab]= Router>enableQuestion Mark
با استفاده از علامت سوال میتوانید از پارمترهای دستورها و موارد دیگر استفاده کنید برای درک بهتر به مثال های زیر توجه کنید :

دستور

؟# Routerتمامی فرامین موجود در mod جاری را برای شما نمایش میدهد

دستور

؟Router#c

 

clear clockلیست تمامی فرامینی که با حرف C آغاز میشوند را نمایش می دهد.


دستور

؟Router#clock set


پازامترهای فرمان مورد نظر را به شما نمایش میدهد. در صورتی که فرمان مورد نظر نیاز به پارامتر داشته باشد و شما آن فرمان را بدون پارامتر وارد کرده باشید با خطا مواجه خواهید شد :

Router#clock


% Incomplete Commandاما در صورتی که پارامترها به طور کامل مقدار دهی شود با هیچ خطایی مواجه نخواهید شد و دوباره به خط فرمان باز خواهید گشت :

Router#clock set 1700 10 July 2005

 

Router#دستور enable

با استفاده از دستور

Router>enable

 

Router#شما از حالت user mode به حالت privileged mode انتقال پیدا میکنید که اجازه تغییرات در پبکر بندی را به شما داده می شود.

دستور exit

با استفاده از دستور exit شما یک مرحله به عقب باز خواهید گشت چنانچه در حالت privileged یاشید به حالت user باز خواهید گشت و چنانچه در حالت user باشید با اجرا کردن این دستور از کنسول خارج خواهید شد به مثال های زیر توجه کنید :

Router(config-if)#exit

 

Router(config)#exit

 

Router#exit

 

Router>exit

دستور disable
با استفاده از این دستور شما از حالت privileged به حالت user mode انتقال پیدا خواهید کرد.

دستور logout
عملکرد این دستور همانند دستور exit می باشد.

دستور setup
در صورتی که startup configuration وجود نداشته باشد (هیچ تنظیمی انجام نشده باشد( این دستور به صورت خودکار اجرا می شود و شما را وارد محیط setup میکند و میتوانید تنظیمات محدودی را انجام دهید . استفاده از این دستور برای آزمایش اصلا توصیه نمی شود و باعث از بین رفتن پیکر بندی موجود می شود .

دستور terminal editing
در صورتی که این دستور فعال باشد کلید های جهتی برای مشاهده و اجرای فرامین قبلی مورد استفاده قرار میگیرد .

نحوه فعال کردن :

Router#terminal editing

 

Router#

نحوه غیر فعال کردن :

Router#terminal no editing

Router#
دستور History :
با استفاده از این دستور میتوان size history مربوط به فرامن را که با استفاده از کلید های جهتی میتوان به آنها دسترسی داشت مشخص کرد که به صورت پیشفرض عدد 10 می باشد. نحوه تنظیم کردن آن به شکل زیر است :

Router#terminal history size 25نحوه برگرداندن history به حالت پیشفرض :

Router#no terminal history size 25دستور show
با استفاده از این دستور میتوان از پیکربندی و مشخصات اجزا مختلف روتر آگاهی پیدا کرد به مثال زیر توجه کنید :

Router#show version


دستور فوق از مشخصات مربوط به IOS روتر آگاهی پیدا میکنید.

Router#show flash


اطلاعات مربوط به flash memory را به شما ارائه می دهد.

Router#show history


دستورات موجود در بافر را به شما نمایش می دهد.

حالت های مختلف روتر - Router Modes
1-
< div="">

روتر در حالت user می باشد.

2-#Router
روتر در حالت Privileged می باشد.

3-#(Router(config
در حالت سراسری پیکر بندی می باشد.

4-(Router(config-if
روتر در حالت پیکربندی یک interface می باشد.

5-(Router(config-subif

روتر در حالت پیکربندی یک sub interface می باشد.


6-(Router(config-Line

حالت پبکر بندی Line


حالت های ذکر شده تمامی حالت های موجود نیست بلکه جهت آشنایی به state های مختلف در اینجا ذکر شده و فرامین router در تمامی حالت ها قابل
اجرا نیستند. و برای اجرای فرامین توجه کنید که در حالت مربوطه قرار داشته باشید
نحوه تغییر دادن نام router


ابتدا با استفاده از کابل consol به روتر متصل می شویم و سپس از حالت user به حالت privileged می رویم و بهد به حالت پیکربندی کلی و سپس دستور تغییر نام را وارد میکنیم که این مراحل برای تغییر دادن پیکر بندی یکسان است و فقط قسمت آخر تغییر می کنید.

برای تغییر دادن نام router از دستور hostname استفاده می شود. مراحل انجام آن طبق توضیحات ارائه شده به شرح ذیل است :


router>en
router# conf t
router (config)# hostname TestRouter
#(TestRouter (config
برای تغییر پیکربندی بایستی در حالت


#(router (config

 

 

تنظیمات مربوط به پسوردها

٣٢دستور enable password
با استفاده از این دستور میتوان برای زمانی که میخواهیم از حالت user به حالت privileged برویم پسورد تعریف کنیم و روش تعریف کدن آن هم به شکل زیر است :Router(config)#enable password 123456


دستور enable secret
این دستور نیز همانند دستور قبلی است با این تفاوت که پسورد به صورت رمز شده ذخیره میشود و توصیه بر این است که از enable secret استتفاده شود . روش تعریف آن هم به شکل زیر است :


Router(config)#enable secret 123654


به این نکته توجه داشته باشید که هیچگاه نمی توانید برای enable secret و enable password کلمه رمز یکسانی انتخاب کنید

آشنایی با دستور Show

دستور show یکی از پرکاربرد ترین فرمان روتر میباشد که شما را از وضعیت های مختلف روتر آگاه میکند در اینجا به بررسی این دستور خواهیم پرداخت :

دستور زیر تمامی دسوتر های show را نشان میدهد.

؟Router#show

دستور زیر مشخصات تمامی interface ها را به شما نشان می دهد .


Router#show interfaces


دستور زیر تنها مشخصات اینترفیس Serial 0 را به شما نشان میدهد و بطور کلی شما مشخصات را به Serial 0 محدود کرده اید.:


Router#show interface serial 0


دستور زیر تمامی IP آدرس های که برای interface ها در نظر گرفته شده و وضعیتشان را به شما نشان میدهد :


Router#show ip interface brief


دستور زیر ساعت را به شما نشان میدهد :


show clock


دستور زیر که یکی از پرکاربرد تری فرامین میباشد تنظیمات پیشفرضی که router هنگام بالا آمدن آن را لود میکند نمایش می دهد :


Router#show startup-config


دستور زیر تنظیماتی که در حال حاضر در حال اجرا هست را نمایش میدهد که ممکن است با startup-config یکی باشد و یا اینکه متفاوت باشد با استفاده از دستور write میتونید اون را تبدیل به startup-config کنید :


Router#show running-config


فرامین فوق تنها برخی از دستورهایی بود که با استفاده از show قابل انجام است.

 

رمز نگاری کلمات عبور Password Encryption

در ابتدا بایستی با استفاده از دستور زیر ابتدا سرویس password Encryption را فعال کنید سپس کلمات عبور را تعریف کنید که آنها به صورت رمز شده ذخیره می شوند در انتهای کار بایستی دوباره سرویس را غیر فعال سازید . پس از غیر فعال کردن این سرویس پسورد ها کماکان به صورت رمز شده باقی می مانند.

فعال سازی password Encryption :Router(config)#service password-encryption


تغییر enable password :Router(config)#enable password cisco


غیر فعال سازی دوباره سرویس encryption :Router(config)#no service password-encryption


نکته 1: پس به توجه به گفته های این بحث و مباحث قبلی برای غیر فعال ساخت هر دستور کافی است کلمه no را به ابتدای آن اضافه کنیم.


توجه : به این دیلیل این سرویس در انتها بایستی غیر فعال شود که در بعضی موارد درAuthtication با مشکل مواجه می شویم.
 
نحوه تنظیم کردن interface Serial :
ابتدا بایستی وارد حالت پیکر بندی Serial 0/0 شویم :Router(config)#int s 0/0
#(Router(config-if


جهت نوشتن توضیحات برای interface از دستور Description استفاده می کنیم :Router(config-if)#description Internet Link


طریقه تنظیم کردن IP بر روی این Interface :Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0


زمانی که از کابل DCE استفاده می کنیم بایستی حتما تنظیمات clock rate انجام شود که نحوه تنظیم کزدن آن از قرار زیر است :Router(config-if)#clock rate 56000


نحوه فعال کردن Interface Serial :Router(config-if)#no shut
 
زمانی که شما در روتر از یک IP زیاد استفاده و آن را ping و یا به آن Telnet میکنید میتوانید به استفاده از دستور ip Host اسمی را به آن انتصاب دهید و دیگر به جای IP آن اسم را وارد کنید :Router(config)#ip host Server3 192.168.0.3


پس از تعریف فوق میتوانید به این صورت به Server3 دسترسی داشته باشید :Router#ping Server3


با این حساب تمامی موارد زیر با یکدیگر برابرند :Router#server3 = Router#telnet server3 = Router#telnet 192.168.0.3


موارد کاربردی :
شاید تا به حال با این مورد مواجه شده باشید که کلمه ای و یا دسترویس را به اشتباه تایپ کرده اید و روتر سعی می کند آن را به IP تبدیل کنید و بایستی برای مدتی منتظر بمانید برای جلوگیری از این امر می توانید از دستور زیر استفاده کنید :Router(config)#no ip domain-lookup


زمانی که با استفاده از Console در حال دیدن تنظیمات و یا پیکر بندی روتر هستید شاید با این مورد مواجه شده باشید که یک خط اطلاعاتی نمایش داده میشود و وضعیت لاین ها را به شما نمایش میدهد و این موجب می شود که شما محلی را که تایپ میکردید گم کنید و مجبور شوید کلید Enter زا بزنید برای جلوگیری از این امر تنظیمات زیر را انجام دهید :Router(config)#line con 0
Router(config-line)#logging synchronous


نحوه تنظیم کردن timeout برای Logoff
دستور زیر timeout را برای logoff کردن کنسول غیر فعال میکند و این مورد خوبی است برای لابراتوار ها اما در واقعیت بسیار خطرناک است :Router(config)#line con 0
Router(config-line)#exec-timeout 0 0


نحوه ذخیره و ثبت تغییرات
توجه کنید که تا قبل از اجرای این دستور با ریستارت کردن روتر تنظیمات به حالت اول خود باز خواهد گشت اما پس از اجرای این دستور تظیمات انجام شده به تنظیمات پیش فرض روتر تبدیل خواهد شد :Router#copy running-config startup-config


چنانچه بخواهید تنظیمات را بر روی کامپیوتر ارسال کنید از دستور زیر می توانید استفاده کنید :Router#copy run tftp


حذف تنظیمات روتر

جهت حذف تنظیمات روتر میتوانید از دستور erase استفاده کنید اما توجه کنید با استفاده از این دستور بعد از خاموش و روشن کردن روتر ، روتر فاقد هرگونه تنظیمی می باشد و دوباره بایستی عملیات پیکربندی را انجام دهید :


Router#erase start