Dynamic Routing,RIP,IGRP,EIGRP,OSPF


در این نوع از پروتوکلها به منظور یافتن مسیر  و update کردن routing table استفاده میشود و برای شبکه های بزرگ مناسب میباشد
یک پروتکل مجموعه ای از قوانین به منظور ارتباط یک روتر با روترهای همسایه( neighbor Router) را انجام میدهد

Administrative Distances(AD)

یک عدد بین 0 تا 255 است که بیان کننده یک سطح از ارزش و اطمینان به اطلاعات روتینگ مبدا میباشد
عدد صفر نشاندهنده اعتماد بالا و عدد 255 نشاندهنده عدم وجود ترافیک بر روی مسیر میباشد
اگر روتری دو لیست بهنگام سازی را از یک شبکه راه دور مشابه دریافت کند اولین چیزی که روتر چک میکند AD میباشد
اگر یکی از مسیرهای پیشنهادی دارای AD کمتر باشد,سپس مسیری در routing table جایگزین میشود که دارای AD پایین تری باشد.اگر هر دو مسیر پیشنهادی در یک شبکه و AD یکسان باشد سپس پروتکل روتینگ استفاده خواهد کرد بهترین مسیر را بوسیله Load Balance یک شبکه راه دور
اگر یک شبکه مستقیما به روتر متصل شده باشد,روتر همیشه از interface متصل شده به شبکه استفاده خواهد کرد
اگر یک administrator یک مسیر static را پیکربندی کند,روتر باور خواهد داشت این مسیر را
administartor شبکه میتواند مقدار AD مسیرهای static را تغییر دهد اما بصورت پیشفرض یک در نظر گرفته میشود

جدول زیر default Administrative Destances میباشد که روتر سیسکو از آن منظور انتخاب مسیر به یک شبکه راه دور استفاده میکند

Route Source
Default AD connected interface
0 Static Route 1 EIGRP 90 IGRP 100 OSPF 110 RIP 120 External EIGRP
170

پیکربندی Dynamic Route
برای پیکربندی باید یکی از پروتوکلهای زیر را استفاده کنیم

1.RIP(Routing Information Protocol)
2.IGRP(Interior Gateway Routing Protocol)
3.EIGRP(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)
4.OSPF(Open Shortest Path First)

توجه داشته باشید برای هر روتر آدرسهایی را که مستقیم به روترما وصل شده اند مسیریابی میکنیم

سه کلاس routing protocol وجود میباشد

1.Distance Vector
2.Link State
3.Hybrid Balanced

Distance Vector
این روترها بهترین مسیر را از طریق اطلاعات ارسال شده توسط سایر روترهای مجاور محاسبه میکند
بهترین راه پیدا کردن یک مسیر شبکه بوسیله تشخیص فاصله میباشد
هر بار که یک packet حول یک روتر عبور کند یک hop نامیده میشود
یک Route با کمترین تعداد hop ها,شبکه ,بهترین Route میباشد
vectore مسیر را به شبکه مشخص میکند
RIP و IGRP هر دو پروتوکلهای distance vector هستند
این دو routing table را بطور مستقیم به روترهای همسایه متصل میفرستد
مزیت distant vector به روز شدن سریع اطلاعات است
اشکال distant vector ترافیک زیاد است


Link State
این نوع روترها هر یک دارای یک نسخه ای از نقشه شبکه بوده و بهترین مسیر را با استفاده از آن محاسبه میکند
در  روترها هر کدام سه جدول جداگانه ایجاد میکند یکی از این جدولها نگهداری میکند مسیری که مستقیما ضمیمه شده به روترهای همسایه و یکی دیگر از آنها معین میکند روش اتصال تمام عناصر شبکه را و دیگری استفاده میشود به عنوان   routing table 
روترهای link state آگاهی بیشتری درباره internetwork نسبت به پروتوکلهای distance vector دارند
OSPF که یک پروتکل IP Routing است کاملا Link State میباشد
پروتوکلهای link state, update هایی که شامل عبارت لینکهای مربوط به خودشان به تمامی روترهای دیگر را روی شبکه میفرستند
اشکال link state گرفتن زمان زیاد برای به روز شدن میباشد
مزیت link state ترافیک کم آن است

Hybrid Balanced
hybrid balanced ادغامی از distant vector و link state میباشد
ٍEIGRP در hybrid balanced کار میکند


پیکربندی RIP

RIP

در پروتکل Distant vector میباشد و برای شبکه های کوچک پیکربندی میشود و برای شبکه هایی که بصورت مستقیم به روتر وصل باشد  پیکربندی میشود

هر مسیرگردان در یک شبکه جدول مسیریابی خود را هر 30 ثانیه یک بار از طریق RIP به نزدیکترین همسایگی خود ارسال میکند.مسیریابی تحت RIP از طریق تعداد گامهای بین مبداو مقصد تعیین میشود. برای پل های ارتباطی داخلی است چون RIP موثرترین پروتکل مسیریابی نیست به تدریج توسط پروتکل OSPF جایگزین میشود

دو version در RIP موجود میباشد, RIPV1 , RIPV2

RIPV1                            RIPV2
classful                      classless
no authentication        authentication
no encription              encription

classful به معنی استفاده از default subnet mask میباشد
classless به معنی استفاده از customize subnet mask میباشد

 

rip protocol پیکربندی مسیریابی

 

RA>en
RA#config t
RA(config)#int e0
RA(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
RA(config-if)#no shut
RA(config-if)#^z
RA(config)#wr

RA#config t
RA(config)#int s0
RA(config-if)#ip address 120.120.120.1 255.0.0.0
RA(config-if)#clock rate 64000
RA(config-if)#no shut
RA(config-if)#^z
RA(config)#wr

RA(config)#router rip
RA(config-router)#network 192.168.10.0
RA(config-router)#network 120.0.0.0


RB>en
RB#config t
RB(config)#int e0
RB(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
RB(config-if)#no shut
RB(config-if)#^z
RB(config)#wr
RB#config t
RB(config)#int s1
RB(config-if)#ip address 120.120.120.2 255.0.0.0
RB(config-if)#clock rate 64000
RB(config-if)#no shut
RB(config-if)#^z
RB(config)#wr
RB#config t
RB(config)#int s0
RB(config-if)#ip address 150.150.150.1 255.255.0.0
RB(config-if)#clock rate 64000
RB(config-if)#no shut
RB(config-if)#^z
RB(config)#wr

RB(config)#router rip
RB(config-router)#network 192.168.20.0
RB(config-router)#network 120.0.0.0
RB(config-router)#network 150.150.0.0.0

RC>en
RC#config t
RC(config)#int e0
RC(config-if)#ip add 192.168.30.1 255.255.255.0
RC(config-if)#no shut
Rc(config-if)#^z
RC(config)#wr

RC#config t
RC(config)#int s0
RC(config-if)#ip add 150.150.150.2 255.255.0.0
RC(config-if)#clock rate 64000
RC(config-if)#no shut
RC(config-if)#^z
RC(config)#wr

RC(config)#router rip
RC(config-router)#network 192.168.30.0
RC(config-router)#network 150.150.0.0

 

پیکربندی IGRP
  پروتکلی است که توسط سیسکو سیستم ارائه شده ومسیریابی چندین پل ارتباطی(Gateway) را هماهنگ میکند.اهداف IGRP عبارتند از مسیریابی پایدار در شبکه های بزرگ, پاسخگویی سریع به تغییرات هم بندی شبکه و سربارکم

IGRP پروتکل اختصاصی سیسکو میباشد که در distant vector کار میکند
اگر از IGRP در شبکه استفاده کنیم بقیه روترهای شبکه نیز باید روترهای سیسکو باشند
IGRP از Classless Routing استفاده میکند
IGRP را برای روترهایی که بصورت مستقیم به روتر وصل باشد تعیین میکنیم

Autonomous System(AS)

ّیک مجموعه از روترها میباشد که بوسیله یک administrator اداره میشود
برای AS از اعدادی بین 65535-1 باید استفاده کنیم
syntax IGRP به قرار زیر میباشد

RA(config)#router igrp <AS number>
RA(config-router)#network network address

RA(config)#router igrp 100
RA(config-router)#network 192.168.10.0
RA(config-router)#network 120.120.120.0

RB(config)#router igrp 100
RB(config-router)#network 192.168.20.0
RB(config-router)#network 120.120.120.0
RB(config-router)#network 150.150.150.0

RC(config)#router igrp 100
RC(config-router)#network 192.168.30.0
RC(config-router)#network 150.150.150.0

 

پیکربندی EIGRP

EIGRP

اختصاصی سیسکو میباشد که در Hybrid Balanced کار میکند
ٍEIGRP از Classless Routing استفاده میکند و برای روترهایی که مستقیما متصل هستند  تعیین میشود

RA(config)#router eigrp <AS number>
RA(config-router)#network network address

RA(config)#router eigrp 100
RA(config-router)#network 192.168.10.0
RA(config-router)#network 120.120.120.0

RB(config)#router eigrp 100
RB(config-router)#network 192.168.20.0
RB(config-router)