برای اولین بار نصب و راه اندازی کامل روتر سیسکو به زبان فارسی


راه اندازی روتر : Logging

 
برای پیکربندی روترهای سیسکو ، می بایست در ابتدا به بخش رابط کاربر  آنان دستیابی داشت . بدین منظور ، می توان از یک ترمینال و یا دستیابی از راه دور استفاده نمود . پس از دستیابی به روتر ، در اولین اقدام می بایست عملیات logging را انجام تا زمینه استفاده از سایر دستورات به منظور مشاهده آخرین وضعیت پیکربندی و یا تغییر پیکربندی روتر فراهم گردد .
به منظور ارائه یک لایه امنیتی مناسب ،  امکان بالفعل کردن پتانسیل های ارائه شده ( دستورات )  روتر در دو mode متفاوت فراهم شده است
:

 


User EXEC mode  : در این mode ، عموما" دستوراتی را می توان اجراء نمود که ماحصل اجرای آنان ، نمایش وضعیت پیکربندی روتر است و نمی توان با استفاده از مجموعه امکانات ارائه شده در این mode ،  پیکربندی روتر را تغییر داد .Privileged EXEC mode  :  با استفاده از امکانات موجود در این mode ، می توان پیکربندی روتر را انجام و تغییرات لازم را اعمال نمود .


پس از login  به روتر ، پرامپت user Exec mode نشان داده می شود . دستورات موجود در این mode ، زیرمجموعه ای از دستورات Privileged EXEC mode  می باشند . برای دستیابی به مجموعه کامل دستورات می بایست به Privileged EXEC mode  وارد شد . با تایپ دستور enable و یا شکل مخفف شده آن یعنی enu ، آماده ورود به این mode خواهیم شد . در صورتی که برای روتر رمز عبوری تعریف شده باشد ، پس از نمایش password  می بایست رمز عبور را وارد نمود .
پس از تکمیل فرآیند loggin ، شکل پرامپت ( prompt) تغییر و به صورت "#" نشان داده می شود که نشاندهنده ورود  به Privileged EXEC mode می باشد. global configuration mode ، یکی از حالاتی است که صرفا" از طریق Privileged EXEC mode قابل دستیابی است . امکان دستیابی به حالات زیر  از طریق global configuration mode وجود دارد
: 

Interface
Subinterface
Line
Router
Route-map


برای برگشت به EXEC mode از طریق Privileged EXEC mode ، از دستور disable و یا Exit استفاده می گردد . برای برگشت به Privileged EXEC mode  از طریق global configuration mode ،‌ از دستور Exit و یا کلیدهای Ctrl-Z استفاده می گردد . از ترکیب کلیدهای Ctrl-Z  می توان برای برگشت مستقیم به Privileged EXEC mode از هریک از حالات زیرمجموعه global configuration mode  استفاده نمود .برای تعریف رمز عبور جهت ورود به Privileged EXEC mode ،‌ می توان از دستورات enable password  و  enable secret استفاده نمود .در صورت استفاده از دستورات فوق ، اولویت با دستور enable secret می‌ باشد .


آشنائی با امکانات بخش رابط کاربر

 
با تایپ علامت "?" در user EXEC mode  و یا privileged EXEC mode ، لیست دستورات قابل استفاده در هر mode نمایش داده م‍ی شود . دستورات صفحه به صفحه نمایش داده شده و با فشردن کلید  enter  می توان صفحات بعدی را مشاهده نمود .
<>
<>
<>
<>
<>
<>

دستورات user EXEC mode


Router>?

 Exec commands:
access-enable Create a temporary Access-List entry
access-profile Apply user-profile to interface
clear Reset functions
connect Open a terminal connection
disable Turn off privileged commands
disconnect Disconnect an existing network connection
enable Turn on privileged commands
exit Exit from the EXEC
help Description of the interactive help system
lock Lock the terminal
login Log in as a particular user
logout Exit from the EXEC
mrinfo Request neighbor and version information from a multicast router
mstat Show statistics after multiple multicast traceroutes
mtrace Trace reverse multicast path from destination to source
name-connection Name an existing network connection
pad Open a X.29 PAD connection
ping Send echo messages
ppp Start IETF Point-to-Point Protocol (PPP)
resume Resume an active network connection
rlogin Open an rlogin connection
show Show running system information
slip Start Serial-line IP (SLIP)
systat Display information about terminal lines
telnet Open a telnet connection
terminal Set terminal line parameters
--More--


 
<>
<>
<>
<>
<>
<>

دستورات privileged EXEC mode


#Router?

Exec commands:
access-enable Create a temporary Access-List entry
access-profile Apply user-profile to interface
access-template Create a temporary Access-List entry
bfe For manual emergency modes setting
clear Reset functions
clock Manage the system clock
configure Enter configuration mode
connect Open a terminal connection
copy Copy configuration or image data
debug Debugging functions (see also 'undebug')
disable Turn off privileged commands
disconnect Disconnect an existing network connection
enable Turn on privileged commands
erase Erase flash or configuration memory
exit Exit from the EXEC
help Description of the interactive help system
lock Lock the terminal
login Log in as a particular user
logout Exit from the EXEC
mrinfo Request neighbor and version information from a multicast router
mstat Show statistics after multiple multicast traceroutes
mtrace Trace reverse multicast path from destination to source
name-connection Name an existing network connection
no Disable debugging functions
pad Open a X.29 PAD connection
ping Send echo messages
ppp Start IETF Point-to-Point Protocol (PPP)
--More--


برای آشنائی با  نحوه استفاده از بخش رابط کاربر روتر ، یک نمونه مثال ( تنظیم ساعت روتر ) را با هم دنبال می نمائیم : 


مرحله اول : تایپ علامت "?" به منظور آگاهی از دستورات  موجود ‌( استفاده از دستور clock )


مرحله دوم :‌ بررسی گرامر دستور و این که زمان را می بایست با چه فرمتی وارد نمود .


مرحله سوم : پس از تایپ ساعت ، دقیقه و ثانیه ، به شما اعلام می گردد که به اطلاعات بیشتری نیاز می باشد ( روز ، ماه ، سال ).


مرحله چهارم : با فشردن کلیدهای ctrl-P  و  یا (کلید up arrow ) دستور تایپ شده قبلی تکرار و با اضافه نمودن علامت سوال به انتهای آن ، وضعیت آرگومان های اضافی آن مشخص می گردد.


مرحله پنجم :‌با مشاهده علامت "^" و پاسخ سیستم ، شاهد بروز یک خطاء خواهیم بود . محل علامت "^" ،  مکان احتمالی بروز خطاء را نشان می دهد . برای تایپ صحیح دستور ، مجددا" دستور را تا محلی که علامت "^" مشخص نموده تایپ کرده و سپس از علامت "?" برای آگاهی از گرامر مربوطه استفاده می نمائیم .


مرحله ششم : پس از درج ساعت ،‌ دقیقه  و ثانیه بر اساس فرمت درخواستی ، در ادامه سال را نیز با توجه به فرمت مورد نظر وارد می نمائیم .
<>
<>
<>
<>
<>

تنظیم زمان روتر

Router Con0 is now available

Press RETURN to get started.

Router>enable
Router#cl?
clear clock

Router#clock ?
set Set the time and date

Router#clock set ?
hh:mm:ss Current Time

Router#clock set 13:22:00 ?
<1-31> Day of the month
MONTH Month of the year

Router#clock set 13:22:00 17 october ?
<1999-2035> Year

Router#clock set 13:22:00 17 october 2005
Router#


دستورات اضافی ویرایش
بخش رابط کاربر شامل یک mode اضافی ویرایش است که با تعریف مجموعه ای از کلیدها ، امکان ویرایش یک دستور را در اختیار کاربر قرار می دهد . mode  فوق ، به صورت پیش فرض فعال می گردد و در صورت تمایل می توان آن را با استفاده از دستور terminal no editing  در privileged EXEC mode  غیرفعال نمود .
در این mode ، از  Scrolling  افقی در مواردی که طول یک دستور از یک خط تجاوز می نماید ، استفاده می گردد . در چنین مواردی و زمانی که  cursor به منتهی الیه سمت راست می رسد ، خط دستور به اندازه ده حرف به سمت چپ شیفت پیدا نموده و اولین ده حرف تایپ شده نمایش داده نخواهند شد . وجود علامت "$" در ابتدای یک دستور نشاندهنده این موضوع است که  خط به سمت چپ scroll نموده است .


استفاده از سوابق دستورات تایپ شده
بخش رابط کاربر روتر به منظور استفاده مجدد از دستورات تایپ شده ، آنان را در یک بافر و با ظرفیت محدود نگهداری می نماید ( سوابق و یا تاریخچه دستورات ) . با استفاده از امکانات موجود می توان عملیات زیر را در ارتباط با سوابق دستورات انجام داد : 

تنظیم و مشخص نمودن اندازه بافر سوابق
فراخوانی مجدد دستورات
غیرفعال نمودن ویژگی "سوابق دستورات "


سوابق دستورات به صورت پیش فرض فعال می گردد و قادر به ذخیره حداکثر ده خط دستور در بافر مربوطه می باشد . برای تغییر تعداد دستوراتی که می توان آنان را در لیست سوابق نگهداری نمود ، از دستور   terminal history size و یا   history size  استفاده می گردد . حداکثر 256 دستور را می توان در لیست سوابق نگهداری نمود .
برای‌ دستیابی به دستورات تایپ شده ، از کلیدهای Ctrl-P و یا کلید Up arrow  ( حرکت به سمت ابتدای لیست ) و  کلیدهای Ctrl-N و یا down arrow ( حرکت به سمت پائین لیست ) استفاده می گردد . 


 

راه اندازی روتر :

 ایجاد یک  HyperTerminal Session


 

تمامی روترهای سیسکو دارای یک پورت کنسول سریال غیرهمزمان TIA/EIA-232  می باشند . برای اتصال یک ترمینال به پورت کنسول روتر ، از کابل ها و آداپتورهای خاصی استفاده می گردد : ترمینال ، یک ترمینال اسکی و یا کامپیوتری است که بر روی آن نرم افزارهای شبیه ساز ترمینال  نظیر HyperTerminal  اجراء‌ شده باشد . برای اتصال کامپوتر به پورت کنسول روتر  از RJ-45 to RJ-45 rollover cable به همراه آداپتور RJ-45 to DB-9 استفاده می گردد .
 


 

نرم افزارهای شبیه ساز ترمینال
هر سیستم عامل از یک و یا چندین نوع  برنامه شبیه ساز ترمینال استفاده می نماید .  HyperTerminal  ، یک برنامه ساده شبیه ساز ترمینال است که از آن در نسخه های مختلف ویندوز اسفاده  می گردد . در واقع ، کامپیوتر به همراه HyperTerminal ، نظیر یک ترمینال رفتار می نماید ( با استفاده از صفحه کلید فرامین تایپ و پس از ارسال به روتر ، نتایج از طریق نمایشگر کامپیوتر ، نمایش داده می شود ) .
استفاده از یک کابل  rollover  و برنامه ای نظیر HyperTerminal  ، متداولترین روش اتصال به پورت کنسول روتر  به منظور بررسی و تغییر پارامترهای پیکربندی روتر می باشد
.


 

تجهیزات مورد نیاز
برای اتصال کامپیوتر به روتر به تجهیزات و امکانات زیر نیاز می باشد
:


 


یک دستگاه کامپیوتر که دارای‌ یک اینترفیس سریال است و برنامه HyperTerminal  بر روی نصب شده باشد .
یک روتر
کابل کنسول و یا rollover برای اتصال کامپیوتر به روتر
 


 

ایجاد یک HyperTerminal Session
برای ایجاد یک HyperTerminal Session  و اتصال کامپیوتر به روتر مراحل زیر را دنبال می نمائیم :


 

مرحله اول - پیکربندی اولیه روتر : در اولین اقدام می بایست کابل rollover را به پورت کنسول روتر و سر دیگر آن را با استفاده از یک  آداپتور DB-9 و یا DB-25 به پورت سریال ( COM ) کامپیوتر متصل نمود .


 


اتصال روتر به کامپیوتر (منبع : سایت سیسکو  )


 

مرحله دوم  -  اجرای برنامه HyperTerminal : در این مرحله پس از روشن کردن کامپیوتر و روتر ، برنامه HyperTerminal   موجود در مسیر زیر را اجراء می نمائیم .


 


<>
<>
<>

 Start > Programs > Accessories > Communications > Hyper Terminal


 

مرحله سوم - انتخاب یک نام برای HyperTerminal Session : در این مرحله برای  ارتباط مورد نظر ،  یک نام  را مشخص می نمائیم .


 


 

مرحله چهارم -انتخاب اینترفیس ارتباطی کامپیوتر : در این مرحله نوع اینترفیس ارتباطی کامپیو

/ 2 نظر / 531 بازدید
الهه

ممنونم مطلب مفیدی بود